2U Schoonmaak2U Schoonmaak
Mail ons
0650122950
24uur
Nederland

Algemene Voorwaarden

  • Home
  • Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

——————–

Laatst bijgewerkt: 25 april 2024

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Interpretatie en definities

—————————-

Interpretatie

~~~~~~~~~~~~~~

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een gedefinieerde betekenis

onder de volgende omstandigheden. De volgende definities zullen dezelfde zijn

betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

~~~~~~~~~~~

Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden:

* Geaffilieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder valt

gemeenschappelijke zeggenschap met een partij, waarbij “controle” betekent: eigendom van 50% of

meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere stemgerechtigde effecten

voor de verkiezing van directeuren of andere managementautoriteiten.

*Land verwijst naar: Nederland

* Bedrijf (hierna “het bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze” genoemd).

Overeenkomst) heeft betrekking op 2U, H. Soeteboomstraat 56.

*Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een

mobiele telefoon of een digitale tablet.

*Service verwijst naar de Website.

* Algemene Voorwaarden (ook wel “Voorwaarden” genoemd) betekenen deze Voorwaarden en

Voorwaarden die de gehele overeenkomst tussen u en het bedrijf vormen

met betrekking tot het gebruik van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden overeenkomst heeft

is gemaakt met behulp van de [Gratis Algemene Voorwaarden

Generator](https://www.freeprivacypolicy.com/free-terms-and-conditions-

generator/).

* Sociale-mediaservice van derden betekent alle services of inhoud (inclusief

gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde partij worden verstrekt

kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld door de Dienst.

* Website verwijst naar 2U Schoonmaak, bereikbaar via <https://2u.nl>

* U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf,

of een andere juridische entiteit namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of

gebruik van de Dienst, indien van toepassing.

Erkenning

————–

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze Dienst en de

overeenkomst die van kracht is tussen u en het bedrijf. Deze Voorwaarden en

Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik

van de Dienst.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van Uw aanvaarding van en

naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

aan alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en

Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, dan

U heeft geen toegang tot de Dienst.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het bedrijf staat dit niet toe

die jonger zijn dan 18 jaar om de Dienst te gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is ook afhankelijk van Uw aanvaarding

van en naleving van het privacybeleid van het bedrijf. Ons privacybeleid

beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van

Uw persoonlijke gegevens wanneer u de Applicatie of de Website gebruikt en

vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Gelieve te lezen

Zorg ervoor dat u ons privacybeleid zorgvuldig doorneemt voordat u onze service gebruikt.

Links naar andere websites

———————–

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden

geen eigendom van of onder zeggenschap van het bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de

inhoud, privacybeleid of praktijken van websites van derden of

Diensten. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat het Bedrijf dat niet zal zijn

verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor eventuele veroorzaakte schade of verlies

of waarvan wordt beweerd dat het is veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op iets

dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of

Diensten.

Wij raden u ten zeerste aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen

van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

———–

Wij kunnen uw toegang onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving, beëindigen of opschorten

aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u

deze Algemene Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging eindigt uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk.

Beperking van aansprakelijkheid

———————–

Niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen oplopen, blijft de volledige aansprakelijkheid van de

Bedrijf en al zijn leveranciers onder enige bepaling van deze Voorwaarden en Uw

Het exclusieve verhaal voor al het voorgaande is beperkt tot het bedrag

daadwerkelijk door u betaald via de service of 100 USD als u deze niet heeft gekocht

iets via de Dienst.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, mag in geen geval de

Het Bedrijf of zijn leveranciers zijn aansprakelijk voor bijzondere, incidentele, indirecte of

gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor

winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, bedrijfsonderbreking,

voor persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze daarmee verband houdend

het gebruik of de onmogelijkheid om gebruik te maken van de Dienst, software van derden en/of

hardware van een partij die wordt gebruikt bij de Dienst, of anderszins in verband daarmee

bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld

van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als het rechtsmiddel faalt

essentieel doel.

In sommige staten is de uitsluiting van impliciete garanties of beperking ervan niet toegestaan

aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade, wat betekent dat sommige van

de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet van toepassing. In deze staten is de aansprakelijkheid van elke partij

zal worden beperkt tot de grootst mogelijke mate toegestaan ​​door de wet.

Disclaimer “ZOALS HET IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR”.

———-

De Service wordt aan u geleverd “AS IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” en met alle gebreken

en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan

onder de toepasselijke wetgeving, het Bedrijf, namens zichzelf en namens haar

Gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke licentiegevers en dienstverleners,

wijst uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins

anderszins, met betrekking tot de Dienst, inclusief alle impliciete garanties van

verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk,

en garanties die kunnen voortkomen uit de handel, de uitvoering,

gebruik of handelspraktijk. Zonder beperking tot het voorgaande, kan het Bedrijf

biedt geen enkele garantie of toezegging en geeft geen enkele verklaring

dat de Dienst aan Uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, zal zijn

compatibel zijn met of werken met andere software, applicaties, systemen of diensten,

zonder onderbreking werken, voldoen aan alle prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of

vrij van fouten zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder beperking van het voorgaande, noch het Bedrijf, noch enig ander bedrijf

de aanbieder geeft enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet:

(i) wat betreft de werking of beschikbaarheid van de Dienst, of de informatie,

inhoud en materialen of producten die daarop zijn opgenomen; (ii) dat de Dienst

ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) wat betreft de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, of

valuta van alle informatie of inhoud die via de Dienst wordt verstrekt; of (iv)

dat de Dienst, de servers, de inhoud of e-mails die door of namens u worden verzonden

van het bedrijf vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware,

tijdbommen of andere schadelijke componenten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties niet toegestaan

of beperkingen op de toepasselijke wettelijke rechten van een consument, dus een deel of alle

De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in zo’n geval

de uitsluitingen en beperkingen die in dit artikel zijn uiteengezet, zijn van toepassing op

voor zover afdwingbaar onder de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijk recht

————-

De wetten van het land, met uitzondering van de collisieregels, zijn van toepassing

deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst. Uw gebruik van de Applicatie kan ook

onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

——————-

Als u zich zorgen maakt of een geschil heeft over de service, gaat u ermee akkoord dit eerst te proberen

om het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers van de Europese Unie (EU).

—————————

Als u een consument in de Europese Unie bent, profiteert u van alle verplichte bepalingen

bepalingen van de wet van het land waar u woonachtig bent.

Wettelijke naleving van de Verenigde Staten

—————————-

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet in een land bevindt dat dat wel is

onderworpen is aan het embargo van de Amerikaanse overheid, of dat is aangewezen

door de regering van de Verenigde Staten als een ‘terroristenondersteunend’ land, en (ii)

U staat niet vermeld op een lijst van de Amerikaanse overheid met verboden of

beperkte partijen.

Scheidbaarheid en kwijtschelding

———————–

Deelbaarheid

~~~~~~~~~~~~

Als enige bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd,

bepaling zal worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen ervan te verwezenlijken

bepaling voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving en de

overige bepalingen blijven volledig van kracht.

Vrijstelling

~~~~~~

Behalve zoals hierin bepaald, geldt het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen ervan

uitvoering van een verplichting onder deze Voorwaarden heeft geen invloed op die van een partij

mogelijkheid om een ​​dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke prestaties op elk moment te eisen

daarna zal de afstand van een inbreuk ook geen afstand van enige vorm van inbreuk vormen

daaropvolgende inbreuk.

Vertaalinterpretatie

————————-

Deze Algemene Voorwaarden zijn mogelijk vertaald als wij ze hebben gemaakt

beschikbaar voor u via onze service. U gaat ermee akkoord dat de originele Engelse tekst

prevaleert in geval van een geschil.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

———————————-

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te wijzigen of te vervangen

te allen tijde. Als een herziening van materieel belang is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om dit te doen

geef dit ten minste 30 dagen van tevoren door voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat

een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken van ons bepaald.

Door onze service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen zijn doorgevoerd

van kracht, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u het er niet mee eens bent

de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de

Dienst.

Neem contact met ons op

———-

Indien u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden kunt u contact opnemen met

ons:

* Per e-mail: info@2u.nl

* Via telefoonnummer: +31650122950